Klienci indywidualni i instytucjonalni

Oprocentowanie jest liczone w stosunku rocznym

Tabela oprocentowania produktów bankowych BS w pdf

I. RACHUNKI dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze)

  stopa zmienna
1. Rachunki oszczędnościowe i POL-Konto 0,10%
2. Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze, w tym i rachunki dla rolników 0,01%
3. Rachunki płatne na żądanie:  
- potwierdzony książeczką mieszkaniową 0,20%
- SKO 1,10%

4. Rachunki oszczędnościowe w POL-IKE

2,20%

2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

(W przypadku niedotrzymania zadeklarowanego terminu odsetki naliczane są zgodnie z Regulaminem tj. jak a’vista)

    stopa stała
stopa zmienna
1. Lokaty krótkoterminowe STANDARD

1 miesięczne    
  do 24 999,99 0,50% -
  od 25 000,00 do 49 999,99 0,60% -
  od 50 000,00 0,70% -
3 miesięczne    
  do 24 999,99 - 0,80%
  od 25 000,00 do 49 999,99 - 0,90%
  od 50 000,00 - 1,00%
6 miesięczne    
  do 24 999,99 - 0,90%
  od 25 000,00 do 49 999,99 - 1,00%
  od 50 000,00 - 1,10%
12 miesięczne    
  do 24 999,99 1,40% 1,30%
  od 25 000,00 do 49 999,99 1,45% 1,40%
  od 50 000,00 1,60% 1,50%
24 miesięczne    
  do 24 999,99 - 1,60%
  od 25 000,00 do 49 999,99 - 1,70%
  od 50 0000,00 - 1,80%
36 miesięczne    
  do 24 999,99 - 2,00%
  od 25 0000,00 do 49 999,99 - 2,10%
  od 50 000,00 - 2,20%

3. Lokat progresywne

1 m-c 2 m-c 3 m-c 4 m-c 5 m-c 6 m-c 7 m-c 8 m-c 9 m-c 10 m-c 11 m-c 12 m-c
0,40 0,50 0,80 0,90 1,10 1,20 1,20 1,50 1,50 1,80 2,00 2,20

Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Średnie efektywne oprocentowanie za okres 12 miesięcy wynosi 1,26%.

Kwota minimalna 500,00 PLN

4. Lokata oszczędnościowa Skarbonka (stopa zmienna)

  • 120 miesięczna - średni WIBID 12M z poprzedniego m-ca kalendarzowego
  • 120 miesięczna - po upływie 3 lat - średni WIBID 12 M z poprzedniego m-ca kalendarzowego + 0,1p.p.
  • 120 miesięczna - po upływie 6 lat - średni WIBID 12M z poprzedniego m-ca kalendarzowego + 0,2p.p.

II. Kredyty dla klientów indywidualnych

 

 

 

stopa zmienna

 

1. Limit w Pol-Koncie

 

10,00%

 

2. Kredyt odnawialne w Pol-koncie

 

9,00%

 

3. Kredyt gotówkowe:

 

 

  - do 6 miesięcy   9,50%
  - do 1 roku   9,65%
  - powyżej roku   9,85%

 

4. Karta kredyt owa VISA CLASSIC

 

10,00%

 

5. Na zakup samochodu zabezpieczony cesją polisy autocasco

 

9,50%

6. Kredyty mieszkaniowe o zmiennej stopie procentowej

- do lat 3 na zakup kolektorów słonecznych a

5,50%

- do 5 lat (bez hipoteki)

6,45%

- do 10 lat (zabezpieczenie hipoteczne)

5,45%

- do 20 lat ( zabezpieczenie hipoteczne)

6,05%

- do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem:

 
z okresem spłaty do lat 10 WIBOR 3M + marża 2,00 p.p.*
z okresem spłaty do lat 20 WIBOR 3M + marża 2,30 p.p.*

- od 51% do 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem:

 
z okresem spłaty do lat 10 WIBOR 3M + marża 2,20 p.p.*
z okresem spłaty do lat 20 WIBOR 3M + marża 2,50 p.p.*

7. Hipoteczne kredyty konsumpcyjne o zmiennej stopie procentowej

- Hipoteczne kredyty konsumpcyjne

6,45%

8. Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych

- Zadłużenie przeterminowane

10,00%

a) prowizja od przyznanego kredytu – 3%

 

* Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej Banku i marży Banku, ustalanej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:

 

1) stopą referencyjną Banku jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania;

 

2)  wysokość marży Banku jest stała w całym okresie kredytowania;

 

3) okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca). Ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu.

 

III. Kredyty dla klientów instytucjonalnych

1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym (Ob) a:  
- krótkoterminowe 6,50%
- średnioterminowe 7,00%
- długoterminowe 7,50%
2. Kredyt w rachunku bieżącym (Rb) odnawialny do 1 roku b 7,00%
3. Kredyt płatniczy (Pł) c 5,50%
4. Kredyt rewolwingowy (Re) z okresem płatności:  
- do 1 roku 6,50%
- powyżej roku 6,80%
5. Kredyt inwestycyjny (In):  
- z okresem spłaty max do 10 lat, w tym kredyt na zakup gruntów rolnych 6,00%
6. Kredytowa linia hipoteczna (HLP):  
z okresem spłaty max 10 lat, do 500 tys. zł i nie więcej iż 60% wartości nieruchomości zabezpieczonej zwrotność kredytu 7,00%
7. Kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR  
- linii: RR, Z, PR
WIBOR 3M d + marża Banku 2,50% (min.3%)

- linii: ZC

WIBOR 3M d + marża Banku 1,70% (min. 2,50%)
- linie klęskowe: KL-01, KL-02
WIBOR 3M d + marża Banku 2,50% (min.3% lub 1,50%)
8. Kredyty pomostowe związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 5,00%
9. Zadłużenie przeterminowane kredytów udzielonych 10,00%
   
a) Prowizja od udzielonego kredytu 2%.  Wysokość kredytu na dz. rolnicza  2 tys. zł /ha uż.rol.
b) Dla klientów których wpływy liczone jako średnie miesięczne za cały poprzedni, kalendarzowy rok wynoszą co najmniej 50 tys. zł - 6,00%
c) Prowizja od udzielonego kredytu 1%. Udzielony na okres do 30 dni.
d) Wysokość stawki WIBOR 3M ustalana jest na ostatni okres roboczy drugiego miesiąca poprzedzającego kwartał i zaokrąglana do 2-go miejsca po przecinku. Zmiana oprocentowania następować będzie w okresach kwartalnych (kalendarzowych)