Udziały Członkowskie

Członkiem Banku Spółdzielczego może być:

 • osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła pisemną deklarację zawierającą jej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz liczbę zadeklarowanych udziałów,
 • osoba prawna, która złożyła pisemną deklarację zawierającą jej nazwę, siedzibę, liczbę zadeklarowanych udziałów i aktualny wypis z właściwego rejestru.

O przyjęciu członków decyduje Zarząd Banku Spółdzielczego w terminie miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.

O uchwale Zarządu zainteresowany powinien być powiadomiony pisemnie w terminie dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.

Członek Banku Spółdzielczego w Narwi obowiązany jest wpłacić wpisowe:

 • w przypadku osoby fizycznej w wysokości 20 zł oraz posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacić co najmniej jedne udział obowiązkowy w wysokości 100 zł.
 • w przypadku osoby prawnej w wysokości 50 zł oraz posiadać co najmniej pięć zadeklarowanych i wpłacić co najmniej jedne udział obowiązkowy w wysokości 500 zł.

Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków.

Prawa członków Banku Spółdzielczego w Narwi:

 • do brania udziału w nadwyżce bilansowej,
 • do udziału w Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniu Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego,
 • do uzyskiwania od organów Banku Spółdzielczego informacji dotyczących działalności Banku,
 • do zapoznawania się z treścią rocznych sprawozdań finansowych Banku Spółdzielczego oraz protokołów Zebrania Przedstawicieli, Zebrania Grupy Członkowskiej,
 • do wybierania i bycia wybieranym do organów Banku Spółdzielczego
 • do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Banku Spółdzielczego i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.

Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

Członkostwo ustaje na skutek:

 • wystąpienia za wypowiedzeniem,
 • wykreślenia z rejestru członków,
 • wykluczenia,
 • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

Deklaracja przystąpienia