Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Rachunki dla klientów indywidualnych w PLN:

 • rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
 • POL-Konto
 • rachunek oszczędnościowy POL-IKE
 • rachunki płatne na żądanie: potwierdzony książeczką mieszkaniową, SKO
 • książeczki mieszkaniowe
 • Podstawowy Rachunek Płatniczy 

Bank Spółdzielczy w Narwi oferuje rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy umożliwia:

 • gromadzenie środków pieniężnych
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, rozliczenia w trybie polecenia zapłaty,
 • uzyskanie i wykorzystywanie kredytu,
 • korzystanie z kart bankomatowych,
 • korzystanie z usługi INTERNET BANKING
 • korzystanie z innych usług i produktów oferowanych przez Bank w ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych umowach i regulaminach,
 • możliwość telefonicznego udzielania informacji o saldzie rachunków bankowych,
 • szybki przelew SORBNET.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy może być otwierany przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych:

 • rezydentów – dla jednej osoby lub jako wspólne dla kilku osób
 • nierezydentów – dla jednej osoby zatrudnionej przez podmiot mający siedzibę w kraju albo otrzymującej środki z tytułu emerytury, renty, stypendium oraz innych tytułów, wypłacane przez podmiot mający siedzibę w kraju

Otwarcie ROR następuje po zawarciu umowy na piśmie pomiędzy Bankiem a osobą występującą o jego otwarcie, według obowiązującego w Banku wzoru. Osoba otwierająca rachunek zobowiązuje się do systematycznych wpłat o określonej wysokości (np. wynagrodzenia, renta/emerytura, zasiłek itp).

Za otwarcie ROR Bank nie pobiera żadnych opłat. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku to  4 zł. Za  pozostałe czynności związane z obsługą rachunku,  opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. 

Istnieje możliwość przeniesienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego Banku do Banku Spółdzielczego w Narwi. Wystarczy tylko złożyć w naszym Banku dyspozycję przeniesienia rachunku, a wszelkie formalności załatwiamy za klienta.