Historia

W Narwi w 1929 roku założona zostaje Kasa Stefczyka, do tradycji której nawiązuje Bank Spółdzielczy. Była to spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną, należąca do Związku Rewizyjnego Polskich Spółdzielni Rolniczych.


Kolejny etap na drodze polskiej spółdzielczości wyznaczył wielki kryzys gospodarczy z 1930 r. dotykający wszystkich dziedzin życia gospodarczego, w tym i spółdzielczości oraz Kasy Stefczyka w Narwi, która z powodu niewypłacalności dłużników w roku 1934 zawiesiła swoją działalność. Wraz z przejawami wzrostu gospodarczego kraju po 1934 r. następowały pierwsze oznaki poprawy sytuacji ekonomicznej w spółdzielczości bankowej. W roku 1935 kasa Stefczyka w Narwi wznowiła swoją działalność i prowadziła ją do 1939r.

Rozwój Kas Stefczyka brutalnie przerwała II wojna światowa. Spółdzielczość ta poniosła straty materialne, straciła wielu działaczy. W Narwi uległy zniszczeniu wszystkie materiały źródłowe dotyczące tej działalności.

Reaktywowanie działalności spółdzielczości bankowej nastąpiło w 1950r.z incjatywy Banku Rolnego w Bielsku-Podlaskim, poprzez powołanie w Narwi Gminnej Kasy Spółdzielczej, spółdzielni z odpowiedzialnością udziałami. Pierwszym przewodniczącym Rady był Aleksander Marczuk, zaś prezesem Zarządu przez okres 1 roku był Aleksander Gromotowicz. Po nim funkcję tą przejmowali:Bazyl Laszkiewicz, Michał Filjanowicz, Konstanty Michaluk, Olga Jakubowska.

Terenem działania była gmina Narew.

Kasa Stefczyka w 1950r. zmieniła nazwę na Gminną Kasę Spółdzielczą, w 1956r. na Kasę Spółdzielczą i od 1958r. pracuje pod szyldem Bank Spółdzielczy.

Ten Bank jak cała spółdzielczość oszczędnościowo – pożyczkowa przechodził wiele zmian organizacyjnych. Zmiany ustrojowe, które nastąpiły w Polsce po 1944 roku powodowały zmianę form, metod i celów działania. Spółdzielczość ta pracowała przed II wojną światową w warunkach gospodarki kapitalistycznej. Po wojnie włączyła się w zachodzące zmiany i stała się częścią aparatu bankowego w obsłudze finansowej gospodarki nieuspołecznionej, zwłaszcza na wsi. Samorządność bankowa była przywracana lub ograniczana w zależności od sytuacji społeczno – politycznej. Występuje duża złożoność okoliczności w jakich przyszło działać Bankowi na przestrzeni całego okresu.

W 1950r. centralą finansową, organizacyjną i lustracyjną był Bank Rolny, a w 1953r. centralą taką został NBP. W tym czasie działalność Banku jest słaba. Bank działa na podstawie ustawy o spółdzielczości, ale spółdzielnią jest tylko formalnie. Pracuje w wynajętych lokalach, udziela kredytów tylko obrotowych, krótkoterminowych.

Zmiany w tym zakresie przyniósł rok 1956, kiedy to zostaje powołany Związek Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych, późniejszy CZSOP. Kasom Spółdzielczym przywrócono spółdzielczy i samorządowy charakter. Następuje zwiększenie uprawnień. BS mogą na własny rachunek przyjmować wkłady oszczędnościowe. Okres po roku 1957 jest okresem dynamicznego rozwoju BS i ich sieci. Bank w Narwi buduje własny budynek, przy ul. Dąbrowskiego 1, następuje zwiększenie zatrudnienie, rozszerza zakres swojej działalności.

Kolejne zmiany organizacyjne następują w roku 1975, kiedy to z połączenia CZSOP i Banku Rolnego powstaje państwowo – spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej, który dla BS-ów stał się związkiem spółdzielczym i rewizyjnym oraz centralą organizacyjną i finansową. Powstają warunki do dalszego rozszerzenia zakresu działalności i tworzenia własnej bazy. Bank przejmuje kredyty inwestycyjne z Banku Rolnego w Bielsku Podlaskim i rozpoczyna udzielanie ich we własnym imieniu. Rolnicy wykazują dużą chłonność na kredyty, których spłacalność jest dobra. Bank w tymokresie, w 1982r, rozbudowuje swoją siedzibę, znacznie powiększając powierzchnię użytkową.

W okresie transformacji po 1989 roku, polskie banki spółdzielcze jak też i nasz Bank, okazały się również niezawodnym partnerem w realizacji wielu zadań, określonych polityką Państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego, małych i średnich przedsiębiorstw.

W 1990r. w wyniku zmian w organizacji i działalności spółdzielczości zostały zlikwidowane centralne związki spółdzielcze. Bank Spółdzielczy w Narwi podobnie jak inne stał się jednostką działającą na zasadach pełnej samodzielności prawnej i ekonomicznej.

Zmieniają się zasady ustrojowe, wiele banków z powodu braku doświadczenia ma kłopoty natury ekonomicznej. Z powodu upadłości i połączeń zmniejsza się liczba banków spółdzielczych.

Bank Spółdzielczy w Narwi dzięki doświadczeniu załogi i samorządu bankowego przez trudny okres transformacji ustrojowej przechodzi bez kłopotów. Cały czas rozwija się wykorzystując posiadana wiedzę i doświadczenie w nowych warunkach gospodarki rynkowej.

Kolejna zmiana stanu prawnego następuje w wyniku przyjęcia przez Sejm w 1994 r. ustawy o restrukturyzacji BS i BGŻ oraz zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta określa zasady tworzenia trójszczeblowej krajowej grupy banków spółdzielczych.

W wyniku tego powstają banki regionalne i zrzeszające. Nasz bank wspólnie z bankami z Podlasia, Warmii i Mazur tworzy Warmińsko – Mazurski Banku Regionalnym w Olsztynie. Rozpoczął się proces łączenia banków a z tym przyszły obawy i niepewność związana z utratą samodzielności.

Następstwem ustawy z 28 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających była struktura dwuszczeblowa bankowości spółdzielczej. W wyniku tego powstały trzy zrzeszenia: Mazowiecki Bank Regionalny, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Bankowa Grupa Spółdzielcza.

Bank w Narwi jest zrzeszony z najliczniejszą grupą banków spółdzielczych w Polsce, a mianowicie z zrzeszeniem Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Zrzeszenie nasze skupia 356, to jest prawie 2/3 polskich banków spółdzielczych, z kolei Bank BPS S.A. jako spółka, jest największym spośród Banków Zrzeszających Bankiem. Jako Bank korzystamy z efektów zrzeszenia i liczymy na dalsze efekty dynamicznie rozwijającej się współpracy. Tak silne zrzeszenie stanowi przede wszystkim o bezpieczeństwie zgromadzonych środków i komforcie depozytariuszy.