Kredyt Konsolidacyjny

Przeznaczenie kredytu:

Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:

 • kredyt / pożyczka gotówkowa;
 • kredyt / pożyczka samochodowa;
 • limit w karcie kredytowej;
 • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
 • kredyt / pożyczka hipoteczna;
 • kredyt mieszkaniowy (przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności, w tym współwłasności, (użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo własnościowe do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) do nieruchomości);
 • kredyt studencki;
 • kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy;

w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku.

Kto może uzyskać kredyt: Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada na podstawie oceny Banku zdolność i wiarygodność kredytową. Wiek najstarszego Kredytobiorcy na koniec planowanego okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat.

Wysokość kredytu:

 • minimalna kwota kredytu 10 000 zł
 • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej

Okres na jaki można uzyskać kredyt:

 • minimalny okres kredytowania 12 miesięcy.
 • maksymalny okres kredytowania 240 miesięcy.

Oprocentowanie kredytu: kredyt oprocentowany zmienną stopą procentową 5,45%.

Tryb uzyskania kredytu: osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówce banku. Rozpatrzenie wniosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Narwi.