Kredyt Inwestycyjny

Przeznaczenie kredytu: finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta

Kredyt może być udzielony Kredytobiorcy, który:

  • posiadanie rachunku bieżącego w Banku
  • posiada zdolność kredytową, potwierdzoną przez Bank na podstawie udokumentowanych stałych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub innych źródeł dochodów, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami

Wysokość kredytu:

  • minimalna kwota kredytu 10 000 zł
  • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta, udziału środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i od wartości przedsięwzięcia finansowanego kredytem

Okres na jaki można uzyskać kredyt: do 15 lat

Oprocentowanie kredytu:

  • do 1 roku     – WIBOR 3M + marża Banku
  • ponad 1 rok – WIBOR 3M + marża Banku

Tryb uzyskania kredytu: osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówkach banku. Rozpatrzenie wniosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Narwi.