Kredyt Obrotowy

Przeznaczenie kredytu: na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

Kredyt może być udzielony Kredytobiorcy, który:

  • posiada zdolność kredytową, potwierdzoną przez Bank na podstawie udokumentowanych stałych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub innych źródeł dochodów, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami

Wysokość kredytu:

  • minimalna kwota kredytu 2 500 zł
  • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zapotrzebowania na środki obrotowe oraz stopnia ryzyka wynikającego z oceny zdolności kredytowej.

Okres na jaki można uzyskać kredyt: do 12 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy

Oprocentowanie kredytu: do 1 roku 5%

Tryb uzyskania kredytu: osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówkach banku. Rozpatrzenie wniosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Narwi.