Kredyt Rewolwingowy

Przeznaczenie kredytu na finansowanie:

  • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.
  • podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta;
  • spłaty zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego

Kredyt może być udzielony Kredytobiorcy, który:

  • posiadanie rachunku bieżącego w Banku
  • w przypadku kredytu przeznaczonego na finansowanie podatku VAT – posiadanie rachunku pomocniczego w Banku
  • posiada zdolność kredytową, potwierdzoną przez Bank na podstawie udokumentowanych stałych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub innych źródeł dochodów, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami

Wysokość kredytu:

  • minimalna kwota kredytu 10 000 zł
  • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta.

Okres na jaki można uzyskać kredyt: od 1 roku do 4 lat

Oprocentowanie kredytu: do 1 roku – 5,50%, ponad 1 rok – 5,80%

Tryb uzyskania kredytu: osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówkach banku. Rozpatrzenie wniosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Narwi.