Kredyty Preferencyjne

Przeznaczenie kredytu: na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych

Rodzaj produktu: kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania lub częściową spłat kapitału

Kredyt może być udzielony Kredytobiorcy, który:

  • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Oprocentowanie kredytu:

  • linie: RR, Z, PR                     WIBOR 3M + marża Banku 
  • linie: ZC                                 WIBOR 3M + marża Banku 
  • linie klęskowe: K01, K02       WIBOR 3M + marża Banku 

Tryb uzyskania kredytu: osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówkach banku. Rozpatrzenie wniosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Narwi.